Terms and Condtions

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ

Този сайт е собственост и се управлява от Айва Бюти ЕООД, с ЕИК 206322750 и седалище и адрес на управление гр. София, ул. Опълченска 46-48, ет.7. Тези условия включват общи условия за използване на този сайт - условия, свързани с правилата и условията, свързани с продажбата и закупуването на продукти от сайта. Моля, прочетете внимателно тези условия. Използването на сайта и неговите услугите, както и закупуването на каквито и да е продукти от този сайт са предмет на тези условия.

 

ВАЖНА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОТГОВОРНОСТ

Информацията, достъпна на или чрез този сайт, както и услугите, предоставяни чрез или във връзка с този сайт, са предназначени само за информация и не представляват медицински съвети. Продуктите са свързани с разкрасителни цели за домашни условия, регистрирани и притежаващи конкретните сертификати. Отговорността е ваша да определите, кои продукти са подходящи за вас, спрямо предоставеното описание. При въпроси, винаги можете да се свържете с нас на тел.: +359 899 633 682 или имейл info@ayva-beauty.om.

Когато сайтът или каквото и да е представяне, направено от страна на потребител, включва мнения, съвети или препоръки, те не са одобрени от нас и ние не поемаме никаква отговорност за точността, пълнотата, или своевременността на тези мнения, съвети или препоръки.

Уверяваме ви, че цялата информация, съдържаща се в Сайта е вярна, но информацията е от общ характер и не е предназначена да включва цялостна информация, свързана с предметни въпроси, посочени от Сайта и поради това не поемаме никаква отговорност за грешки или пропуски и изключваме всякаква отговорност за каквито и да е действия, които можете да предприемете, или загуби или наранявания, които можете да претърпите (преки или косвени, включително загуба на заплащане, печалба, възможност или време, болка и страдание, всяка непряка, последваща или специална загуба, която и да е възникнала) в резултат на разчитането на каквато и да е информация на този сайт.

Нашата отговорност към вас във връзка, с който и да е Продукт, закупен чрез уебсайта, е строго ограничена до покупната цена на този продукт.

Дата на последна актуализация: 01.02. 2020 г.

Всички разпоредби, посочени в тези условия, които имат за цел да ограничат или изключат нашата отговорност, по всяко време са предмет на вашите законови права.

1. ДЕФИЦИТИ

В тези условия се прилагат следните определения:

1.1 „AYVA BEAUTY“ представлява Айва Бюти ЕООД, с ЕИК: 206322750 и  седалище  и адрес на управление: гр. София, ул. Опълченска 46-48, ет.7 , специализирани в покупко-продажба на козметични продукти и електроуреди.

 • „Потвърждение за изпращане“ е имейл, който ви изпращаме автоматично за потвърждаване на вашата поръчка (в този момент ще бъде сформиран договорът между нас);

 

 • „Продукти“ означава всички продукти, предлагани за продажба на Сайта;
 • „Услуги“ означава всякаква информация и услуги, поръчани и / или предоставени от AYVA Beauty чрез Сайта, включително, без ограничение, всички услуги, предлагани като част от функционалността за повторна покупка. За избягване на съмнения, всяка електронна информация, предоставена ви от AYVA Beauty, ще представлява част от „Услугата“, а не Продукт и съответно ще се прилагат права за анулиране;
 • „Сайт“ означава уебсайт на URL адрес ayva-beauty.com или WAP сайт или заместващ сайт (сайтове) от време на време;
 • Клиент– публично или частно физическо или юридическо лице, което притежава или придобива достъп до СЪДЪРЖАНИЕТО или УСЛУГИТЕ след създаването на ЧЛЕНСКИ ПРОФИЛ.
 • Договор за продажба от разстояние- всеки договор, сключен въз основа на предложение от страна на доставчика / ayva-beauty.com / до потребителя като част от система за продажба на стоки или предоставяне на услуги, включително закупуване на ваучери (купони), при която от датата на отправяне на предложението до сключването на договора, страните не са във физически контакт помежду си.
 • Транзакция– събиране или възстановяване на средства, резултат от продажба на продукт или услуга от страна на ayva-beauty.com към КЛИЕНТ.

Можете да използвате Сайта за лична и законна употреба и в съответствие с тези условия и нямате право да копирате или използвате какъвто и да е материал от Сайта за търговски цели, включително за продажба на стоки или услуги.

Правата на интелектуална собственост върху всички материали на Сайта и доставени като част от Продуктите или Услугите („Материали“) са собственост на AYVA Beauty или трети лицензирани страни.

2. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 2.1. Този Документ определя общите условия при които Член или Клиент може да използва Интернет страницата / Съдържането / Услугите, в случай когато не е налично друго валидно споразумениe между ayva-beauty.com и Член/Клиент.

2.2. Използването, включително не ограничавано до достъп, посещение и разглеждане на Съдържание / Услуги предполага, че Членът или Клиентът се придържа към настоящите общи условия, освен в случаите, когато даденото съдържание има упоменати специални условия.

2.3. Достъпът до Услугите е възможен само и изключително чрез публично достъпната Интернет страница www.ayva-beauty.com.

2.4. Чрез използването на Интернет страницата / Съдържание / Услуги, ЧЛЕНЪТ или КЛИЕНТЪТ еднолично е отговорен за всички последствия настъпили от това използване. Освен това, ЧЛЕНЪТ или КЛИЕНТЪТ е отговорен за всякакви имуществени, интелектуални или електронни или от всякакъв друг характер вреди, причинени на Интернет страницата / Съдържанието / Услугите, ayva-beauty.com или всяко друго лице с което ayva-beauty.com има сключен договор за съвместна дейност или за предоставяне на услуги според българското законодателство.

2.5. Ако Членът или Клиентът не е съгласен и / или не приема и / или отмени своето съгласие за този документ:

2.5.1. Той / Тя се отказва от: достъп до Услуги; други Услуги, които ayva-beauty.com предлага чрез своята Интернет страница; получаването на Брошури / Известия или друга комуникация от страна на ayva-beauty.com (електронна, телефон и др.) без никаква допълнителна гаранция от страна на ayva-beauty.com.

2.5.2. ayva-beauty.com ще изтрие цялата лична информация от своята база данни без никакви последващи задължения от едната към другата страна и без която и да е от страните да носи отговорност за вреди към другата

2.5.3. Може по всяко време да промени своето решение за приемане или отхвърляне на настоящия документ, така както е наличен в момента на решението.

2.6. Клиентът / Членът може по всяко време да се съгласи и приеме документа така, както е наличен по това време.

2.7. Ако Клиентът е заплатил всички дължими средства към ayva-beauty.com и оттегли съгласието за този документ в момент на осъществяване на Поръчка, ayva-beauty.com ще прекрати поръчката без настъпването на допълнителни задължения и без някоя от страните да носи отговорност за възникнали вреди.

 

3.СЪДЪРЖАНИЕ

3.1. Цялото съдържание, включително но не само статични изображения, динамични изображения, текст и/или мултимедийно съдържание публикувани на Интернет страницата са собственост на ayva-beauty.com или на трети лица, като в този случай съдържанието може да бъде съпътствано от упоменаване за неговата собственост, за което ayva-beauty.com притежава разрешение за ползване.

3.2. Членът или Клиентът не може да копира, прехвърля, модифицира или да прави други изменения, използва, свързва с, излага, включва каквото и да било Съдържание в друг контекст, извън този на ayva-beauty.com, включително всякакво съдържание от Интернет страницата извън ayva-beauty.com, премахвайки изображения, марки, дистрибуция на материали, приготвени за репродукция, модифициране или излагане на съдържание, без изричното съгласие на ayva-beauty.com.

3.3. Всяко Съдържание, до което Член или Клиент има или получава достъп е защитено от Документа, освен ако съдържанието не е придружено от специално и надлежно издадено съгласие за ползване между ayva-beauty.com и Члена или Клиента или друга страна или пък няма изрично упоменаване от страна на ayva-beauty.com към въпросното съдържание за използването му.

3.4. Член или Клиент може да копира, прехвърля и / или използва съдържанието само за свои персонални и некомерсиални цели, но само ако те не са в противоречие с разпоредбите на Документа.

3.5. Ако ayva-beauty.com даде на Член или Клиент правото да използва Съдържание съгласно отделно споразумение, до което Членът / Клиентът има или придобива достъп, различаващ се от описания в този документ, правото се простира само до съдържанието дефинирано в споразумението, само докато съдържанието е налично на Интернет страницата или в рамките на уговорения в споразумението период според условията, упоменати в споразумението само в случай че съществува и не представлява поверителна информация дадена от ayva-beauty.com на дадения Член, Клиент или други трети лица, които притежават / придобиват достъп до прехвърленото съдържание по всякакъв начин, който достъп може да бъде оттеглен по всякакъв начин по време на или след изтичане на споразумението за ползване.

3.6. Никакво Съдържание, прехвърлено към Член или Клиент посредством всякакви комуникационни канали (електронни, телефон и др.) или придобито от Член или Клиент чрез осъществяване на достъп, посещение или виждането му, не представлява възникване на договорно задължение за ayva-beauty.com и / или служителя на ayva-beauty.com, който е осъществил прехвърлянето на съдържанието в случаите, когато е известен и е свързан с даденото съдържание.

3.7. Всяко използване на Съдържание за други цели освен изрично упоменатите в този документ или в друг, който ги придружава, ако има такъв, са забранени.

 

4. КОНТАКТ

4.1. ayva-beauty.com публикува на Интернет страницата своите пълни и точни данни за идентификация, както и детайлите си за контакт от страна на Член или Клиент.

4.2. Чрез използването на формата за контакт, предоставена на Интернет страницата, Членът или Клиентът позволява на ayva-beauty.com да се свържат с него посредством наличните начини, включително и по електронен път.

4.3. Частичното или пълно попълване на формата за контакт не задължава ayva-beauty.com да осъществи обратна връзка с Члена или Клиента.

4.4. Достъпът до Интернет страницата, използването на представената информация, посещението на неговите страници или изпращането на e-mail известия, адресирани до ayva-beauty.com се извършва електронно, чрез телефон или други налични за Члена или Клиента средства, което представлява презумпция, че Членът или Клиентът се съгласява да получава известия от ayva-beauty.com по електронен път и / или по телефон, включително е-mail комуникация или известия на Интернет страницата.

4.5. ayva-beauty.com си запазва правото да не отговаря на всички искания от всякакъв вид,получени по какъвто и да е начин (електронен път, телефон и др.).

 

5. ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

5.1. ayva-beauty.com събира лични данни и специална информация от клиентските профили на своята Интернет страница, но само с доброволното съгласие на Члена или Клиента за следните цели:

 • Потвърждение, доставка и фактуриране на направена поръчка или закупен купон (ваучер);
 • Отказване на поръчки и други проблеми от всякакъв характер, свързани с поръчка или договор за закупени продукти или услуги, включително покупката на купон(ваучер)
 • Осигуряване на достъп до услуги;
 • Изпращане на Брошури и / или Известия само по електронен път;
 • Контактуване с Член или Клиент с неговото доброволно съгласие;
 • Контактуване, свързано с:
 • Обслужване на клиенти;
 • Статистически цели.

5.2. ayva-beauty.com може без съгласието на Клиента или Члена да събира други данни (IP адрес, време на посещение, място, от което е достъпна Интернет страницата, име и версия на уеб-браузъра, операционна система, включително и други параметри), предоставени от уеб-браузъра, чрез който е осъществен достъпът на Интернет страницата и могат да бъдат използвани от ayva-beauty.com за подобряване на Услугите, предоставяни на Клиентите и Членовете или със статистически цели; освен в случаите когато се нарушават разпоредбите на Документа, ако действията на Члена / Клиента са в ущърб на интересите или нанасят каквито и да било вреди на ayva-beauty.com и / или на трети лица с които ayva-beauty.com има договор за съвместна дейност или каквито и да било услуги по това време.

5.3. Клиентът има право да се противопостави на събирането на лична информация и да изиска нейното изтриване, като по този начин той/тя оттегля съгласието си по отношение на Документа и се отказва от всякакви права, описани в него, без по-нататъшно задължение от всяка страна към другата и/или без която и да от страните да отговаря за каквито и да било нанесени вреди към другата, но само при спазване на разпоредбата на Чл. 2.8.

5.4. За да упражни правата си съгласно чл. 5.3, Клиентът или Членът се свързва с ayva-beauty.com посредством възможностите за контакт, описани на Интернет страницата по това време.

5.5. Използвайки шаблоните на Интернет страницата, Клиентът или Членът има право да промени първоначално предоставените от него данни, за да декларира промяна, ако такава е извършена.

5.6. Политиката на поверителност на ayva-beauty.com се основава само на информация, която е доброволно предоставена от Клиент или Член само на Интернет страницата. ayva-beauty.com не е отговорно за Политиката на поверителност, практикувана и прилагана от трети лица, които могат да бъдат достигнати чрез всякакви интернет връзки извън Интернет страницата.

5.7. ayva-beauty.com се задължава да използва събраните данни само в съответствие с упоменатите цели и да не поверява, продава, дава под наем, лицензира, прехвърля и др. своята база данни съдържаща лична и специална информация за Члена / Клиента на трети лица, които не са обвързани с постигането на упоменатите цели.

5.8. Освен в случаите, когато прехвърлянето / достъпът / преглеждането / друго е изискано от оторизирани органи в случаите, предвидени от императивни норми на правото в сила в момента на настъпването на събитието.

5.9. ayva-beauty.com гарантира, че личните данни на Потребителя, събрани чрез формата за контакт, ще бъдат използвани само докато проблемът, към който се отнася комуникацията, е решен, след което личните данни ще останат само като статистическа информация.

5.10. ayva-beauty.com не е отговорно за неизправности, които могат да застрашат сигурността на сървъра, съхраняващ базата данни съдържаща лична информация.

 

6. ПОЛИТИКА НА ПРОДАЖБА ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ

6.1. Достъп до Услуги

6.1.1. Достъпът до услуги е позволен на всеки Член, който е създал Профил.

6.1.2. За да бъде разрешен достъпът до Услуги, Членът трябва да приеме предписанията на този Документ.

6.1.3. ayva-beauty.com може да ограничи достъпа до Услуги на даден Клиент с оглед на неговото предишно поведение.

6.1.4. Всеки Клиент / Член може да има само един Профил на Интернет страницата. ayva-beauty.com не допуска да се споделя един Профил между няколко Клиента.

6.1.5. В случай на установяване на ситуации ,описани от т. 6.1.4. по Документа, ayva-beauty.com си запазва правото да прекрати или ограничи достъпа до Услуги на Клиента.

6.2. Продукти и Услуги

6.2.1. ayva-beauty.com може да публикува на Интернет страницата информация относно продукти, услуги, включително относно начините за закупуване на ваучери, и / или промоции, осъществявани от него или от трети страни, с които ayva-beauty.com има сключен договор за съвместна дейност или за каквито и да било услуги в определен период и съгласно складовите наличности.

6.2.2. Продуктите и / или услугите, включително и придобитите купони (ваучери), закупени през Интернет страницата са предназначени само и единствено за лична употреба от страна на Клиента

6.2.3. ayva-beauty.com може да ограничи възможността за закупуване на налични продукти или услуги, включително и механизмите за придобиване на купони (ваучери), по всяко време за един или повече Клиенти.

6.2.4. Всички цени, свързани с представени продукти или услуги са в български лева (BGN) и включват данък добавена стойност (ДДС).

6.2.5. Цените, показани в Интернет страницата и задраскани с линия , посочват цената, препоръчана от производителя за продажба в магазини и други търговски обекти, където не се прилагат отстъпки. Тези цени имат информативен характер и нямат юридическа стойност.

6.2.6. Фактурирането на закупените продукти или купони (ваучери) става само в български лева (BGN).

6.2.7. Цялата информация, използвана за описване на продукти и / или услуги, включително придобиването на купони (ваучери), на Интернет страницата (текст / статични / динамични изображения / мултимедийни презентации / други) не представляват договорни задължения за ayva-beauty.com, а са само начин на представяне.

6.2.8. При представянето на продукти / услуги ayva-beauty.com си запазва правото да използва и други продукти (аксесоари и други), които може да не са включени в цената на продукта.

6.3. Валидност на предложението

6.3.1. ayva-beauty.com си запазва правото да променя цените за наличните продукти и / или услуги, включително и цената на продаваните купони (ваучери), без предварително да известява за това Члена или Клиента.

6.3.2. Цената на продуктите и услугите, включително и на заявените за покупка купони (ваучери), е тази от времето на поръчката в рамките на складовата наличност.

6.3.3. Цената на промоционалните продукти и услуги е тази от времето на поръчката в рамките на складовата наличност и / или по време на промоционалния период, ако е упоменат такъв.

6.3.4. Цената на закупуване на продукти или услуги, включително и закупуването на купони (ваучери), не може да бъде променяна след направата на поръчката, освен със съгласието и на двете страни.

6.3.5. Цената на закупуване на продукти и / или услуги по договор съгласно чл. 6.6.3. от Документа не може да бъде променяна.

6.3.6. Клиентът може да се откаже от закупените чрез договор продукти и/или услуги позовавайки се на т. 7.9.

6.3.7. ayva-beauty.com, вън от предоставената услуга за закупуване на купони (ваучери), може да издава, по преценка на ayva-beauty.com, на членовете на клуба чекове за намаление, при следните условия: 

6.3.7.1. При регистрирането на профил в интернет страницата.

6.3.7.2. За рождения ден на члена.

6.3.7.3. Когато поканеният от члена, осъществи своята първа поръчка.

6.3.7.4. В която и да е друга организирана маркетинг кампания.

6.4. Поръчка чрез Интернет

6.4.1. Клиентът може да поръча предлаганите продукти по всяко време само и единствено чрез Интернет страницата.

6.4.2. Завършвайки своята поръчка, Клиентът се съгласява, че цялата предоставена информация, необходима за процеса на закупуване е вярна и пълна в момента на извършване на поръчката, наричана още в Документа -извършена поръчка.

6.4.3. Завършвайки своята поръчка, Клиентът се съгласява, че ayva-beauty.com може да се свърже с него чрез всички налични / одобрени от ayva-beauty.com средства във връзка със следните ситуации:

6.4.3.1. Потвърждение на наличността и количеството на продуктите, закупени от Клиента.

6.4.3.2. Потвърждение на стойността на направената поръчка, във връзка с чл. 6.4.3.3., включително, в зависимост от ситуацията, за други услуги с добавена стойност (напр. доставка и др.)

6.4.3.3 Потвърждение на стойността на закупения купон (ваучер).

6.4.3.4. Съгласуване на условията за доставка на продуктите/ купоните(ваучерите).

6.4.4. ayva-beauty.com може едностранно да прекрати поръчка направена от Клиент, като предварително го уведоми, без никакви по-нататъшни задължения за никоя от страните и без която и да е страна да е отговорна за нанесени вреди при следните случаи:

6.4.4.1. информацията, предоставена от Клиента на Интернет страницата е непълна и/или невалидна;

6.4.4.2. действията на Клиента на Интернет страницата могат да нанесат / нанасят вреда от всякакъв вид на ayva-beauty.com и / или на неговите партньори;

6.4.4.3. ако две последователни клиентски поръчки не са били завършени с успех.

6.4.4.4. без каквато и да било причина.

6.4.5. Клиентът може да се откаже от направената поръчка, когато ayva-beauty.com или трето лице се свърже с него с оглед на хипотезите по чл.6.4.3.

6.4.6. След като Клиентът потвърди сумата на поръчката или ayva-beauty.com информира Клиента относно валидността на поръчката, тя се подчинява на условията и сроковете на Договорите за продажба от разстояние, уредени в действащото българско законодателство.

6.4.7. Детайлите за поръчката, включително но не само времето, нужно за доставката, не са договорно задължение за ayva-beauty.com, като никоя страна не носи отговорност за нанесена от доставката вреда на някоя от страните.

6.4.8. Ако Клиентът промени своята лична информация, посредством наличните на Интернет сраницата шаблони, всички съществуващи договори, действащи по това време остават в сила с данните предоставени / приети от Клиента преди момента на промяната.

 

6.5. Поръчка по телефона

6.5.1. Клиент / Член може да направи поръчка по телефона- 0899 633 682.

 

6.6. Договор и изпълнение

6.6.1. ayva-beauty.com  ще приложи в колета до Клиента, всички необходими документи, които сертифицират продуктите / услугите закупени от Клиента.

6.6.2. ayva-beauty.com ще информира Клиента за състоянието в което се намира договора или поръчката.

6.6.3. Счита се, че ayva-beauty.com са изпълнили всичките си задължения по договор, към който са добавени документи, сертифициращи закупените от Клиента продукти от страна на ayva-beauty.com.

 

6.7. Доставка и осигуряване на електронен достъп

6.7.1. Клиентът има на разположение само един начин на доставка за закупените продукти / услуги, включително и на закупените купони (ваучери), посредством избрана от ayva-beauty.com компания за експресни куриерски услуги или посредством осигурен електронен достъп от ayva-beauty.com.

6.7.2. Времето за доставка обикновно е средно от 1 до 5 дни от направата на поръчката, без да надвишава 30 работни дни. Ако продуктът не може да бъде доставен, ayva-beauty.com се задължава да информира Клиента за това.

 

6.8. Качество и гаранции

6.8.1. Някои от продуктите може да притежават договорна гаранция и това ще бъде упоменато в описанието на продукта по време на ексклузивната му продажба на Интернет страницата. Точните детайли, свързани с подобна гаранция се предоставят със съпътстващите продукта документи и никой Член няма право да претендира за по-дълъг период на гаранцията от изрично упоменатия. Това означава, че гаранцията на продуктите, предлагани от ayva-beauty.com е същата, която предлагат доставчиците на ayva-beauty.com.

6.8.2. ayva-beauty.com не гарантира наличността на никой продукт / услуга, който може да бъде закупен от Интернет страницата.

 

6.9. Връщане на продукти

6.9.1. Клиент на ayva-beauty.com може да върне закупените продукти, според договорните отношения в следните ситуации:

6.9.1.1. Колетът има сериозни нарушения на физическата си цялост, на опаковката и съдържанието й;

6.9.1.2. Продуктите са доставени или фактурирани погрешно;

6.9.1.3.Продуктите имат дефекти.

6.9.1.4.Клиентът е поръчал грешен продукт.

6.9.1.5. Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор от разстояние в срок от 7 работни дни съгласно законодателството на Република България. В такъв случай Клиентът е отговорен само за директните разходи по връщането на продуктите.

6.9.2. Клиентът е задължен да информира ayva-beauty.com за своето намерение да върне закупените продукти, чрез всякакви средства за писмена комуникация (e-mail или други) в рамките на 7 работни дни след получаването на продуктите и / или услугите, ако се възползва от правото си по чл. 6.9.1.5.

6.9.3. Клиент, който извести ayva-beauty.com в съгласие с чл. 6.9.2 е отговорен за връщането на въпросните продукти на ayva-beauty.com не по-късно от 10 дни от подаването на известието, в противен случай ayva-beauty.com ще счете искането за връщане за недействително и непроизвеждащо каквото и да било правно действие.

6.9.4. Клиент на ayva-beauty.com не може да върне закупен на договорна основа продукт и / или да предяви искове за нанесени щети / компенсации в следните ситуации:

6.9.4.1. за замяна на закупен продукт с друг с различни характеристики или различен тип продукт, освен в случаите описани в чл. 6.9.1.4.;

6.9.4.2. искането за връщане причинено от всякаква ситуация, отнасяща се до чл. 6.9.1. е подадено в срок надвишаващ 7-те работни дни, предвидени в чл. 6.9.1.5. от работния ден следващ датата на сключването на договора.

6.9.4.3. В случай на връщане на продукт поради една от посочените в чл. 6.9.1. причини и върнатият продукт не е в състоянието, в което е бил доставен (в оригиналната опаковка с прикачени всички етикети и с всички придружаващи документи).

6.9.5. В случай на възстановяване на стойността на продукта, това ще бъде направено в рамките на 30 дни след потвърждение на връщането.

6.9.6. В случай на замяна на продукт с идентичен според чл. 7.9.1.3., замяната ще бъде направена според условията и ограниченията на обикновена поръчка.

6.9.7. В случай че Клиент върне продукт в съответствие с чл 7.9.1.3., но ayva-beauty.com не разполага с идентичен продукт, с който да го замени, ayva-beauty.com се задължава да изплати на клиента стойността на продукта в съответствие с чл. 6.9.5.

6.9.8. Разходите за допълнителни услуги, включително, но не само доставката на продукти, се заплащат от Клиента.

6.9.9. Във всички случаи, разходите за връщане, повторно изпращане, са за сметка на Клиента.

7. КОМУНИАКЦИЯ

7.1. ayva-beauty.com не изисква от своите Клиенти или Потребители чрез никакви комуникационни средства (e-mail / телефон / SMS / други) конфиденциална информация, банкови сметки / данни за банкови карти или персонални пароли.

7.2. Изключение на чл. 7.1. са само случаите, в които даден артикул е бил върнат от клиент и сумата трябва да бъде възстановена.

7.3. Клиентът (само и изключително) носи пълната отговорност за споделяне на конфиденциална информация с трети лица.

7.4. ayva-beauty.com не поема каквато и да било отговорност, в случай че Клиент бъде подведен от трети лица, които се представят за представители на интересите на ayva-beauty.com.

7.5. Клиентът се задължава да информира ayva-beauty.com при наличието на такива опити, използвайки наличните форми за контакт.

7.6. ayva-beauty.com не разпространява непоискани търговски съобщения по смисъла на Закона за електронната търговия. Всеки Клиент, който изрично е предоставил e-mail адрес на Интернет страницата, може да избере дезактивирането на клиентския профил, съответстващ на този e-mail адрес.

7.7. Контактите, осъществени от страна на ayva-beauty.com чрез средства за дистанционна комуникация (например e-mail) съдържат пълна и последователна информация за изпращача и връзки към него в момента на изпращането.

7.8. Следните цели, постигнати или не, ще бъдат считани за опит за заблуда на Интернет страницата / Съдържанието и / или ayva-beauty.com и ще бъдат предприети съответните правни мерки срещу този или тези, които се опитват или са постигнали следните цел(и):

7.8.1. достъп до какъвто и да било вид данни за друг Клиент използвайки Профил или друг метод;

7.8.2. промяна или друга модификация на съдържанието на Интернет страницата или Съдържание, изпратено по всякакъв начин от ayva-beauty.com към неговите Клиенти;

7.8.3. повлияване на работата на сървъра / сървърите на Интернет страницата;

7.8.4. достъп или споделяне с трети лица, които нямат надлежно получено право на Съдържание, изпратено по какъвто и да било начин от ayva-beauty.com към Клиенти, когато получилият съдържанието не е легитимният му получател.

 

8. ОТГОВОРНОСТ

8.1. ayva-beauty.com не носи отговорност за което и да било физическо или юридическо лице, което използва Съдържанието.

8.2. ayva-beauty.com не носи отговорност за каквито и да било вреди (преки, косвени, инцидентни или не / други), настъпили в резултат от използване или невъзможност за използване на информация относно типа на представеното съдържание на Интернет страницата или за всякакви грешки или пропуски в Съдържанието, които могат да доведат до вреди.

8.3. Ако Член или Клиент сметне, че Съдържание, изпратено по какъвто и да било начин от страна на ayva-beauty.com, накърнява авторско право или друго право той / тя може да се свърже с ayva-beauty.com чрез наличните данни за контакт, така че ayva-beauty.com да може да вземе информирано решение.

8.4. ayva-beauty.com не гарантира на Член или Клиент достъп до Интернет страницата или до Услуги и не дава право за изтегляне и частична или пълна промяна, репродуциране на Съдържание, частично или напълно, копиране или използване на Съдържание по никакъв друг начин или да прехвърля към трети лица съдържание, до което има / или е придобил / достъп според условията на настоящия Документ без изричното писмено позволение на ayva-beauty.com.

8.5. ayva-beauty.com не е отговорен за Съдържанието, качеството или вида на други интернет страници, достигнати чрез интернет връзки от съдържанието на Интернет страницата, без значение на вида на връзките. Отговорността за тези интернет страници се поема напълно от техните собственици.

8.6. ayva-beauty.com не носи никаква отговорност в случай на използване на интернет страници и / или съдържание изпратено до Член или Клиент чрез всякакви средства (електронни, телефон, други), чрез интернет страници, е-mail или служители на ayva-beauty.com, когато използването на съдържанието може да навреди или да генерира каквито и да било вреди на Члена / Клиента и / или трети лица, обвързани в предаването на съдържанието.

8.7. ayva-beauty.com не предлага никакви директни или косвени гаранции, че:

8.7.1. услугата ще отговаря на изискванията на Клиента;

8.7.2. услугата ще бъде ненакърнена, сигурна и без каквито и да било грешки.

8.7.3. продуктите / услугите, получени безплатно или закупени от Интернет страницата, включително и тези придобити чрез предварително закупен купон (ваучер) ще задоволят изискванията или очакванията на Клиента.

8.8. Операторите, мениджърите и / или собствениците на Интернет страницата не са отговорни по никакъв начин за щети последвали от, но не ограничително до придобивания, специални оферти, рекламни промоции, професионални промоции или друг тип връзка / транзакция / сътрудничество / друго, което може да настъпи между Клиент или Член и някой от тези, които директно или индиректно рекламират използвайки Интернет страницата.

 

9. НЕОПРЕДЕЛИМА СИЛА

9.1. Освен в случаите, когато изрично е упоменато друго, всяка страна на сключен договор, който все още е в сила, не е отговорна за неизпълнение, частично или изцяло и / или в случаите, когато задълженията са извън условията по договора, в случай че неизпълнението на задълженията е настъпило в следствие на непреодолима сила.

9.2. Страната или законен неин представител, който се позовава на непреодолима сила, трябва незабавно и изчерпателно да уведоми другата страна относно настъпилото събитие и да предприеме мерки за предотвратяването му, за да ограничи последствията му.

9.3. Страната или законен неин представител, който се позовава на описаното по-горе събитие, е освободен от отговорност, само ако настъпилото събитие го възпрепятства да изпълни добросъвестно договора.

9.4. Ако в срок от 15 дни от момента на настъпване на събитието, то не може да бъде преодоляно, всяка една от страните има право да поиска от другата прекратяване на договора, без нито една от страните да носи отговорност за нанесени вреди.

9.5. Страната, която се позовава на непреодолима сила, трябва да докаже невъзможността си да изпълни своите задължения в рамките на 30 дни от момента на настъпване на събитието, но само в рамките на чл.9.3.

 

10. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

10.1. Чрез използване / посещение / разглеждане / друго на всякакво Съдържание, изпратено от ayva-beauty.com до неговите Членове / Клиенти, достъпно и / или доставено по всякакъв начин (електронно / телефон / друго), лицето се съгласява с тези Общи Условия.

10.2. Всякакви спорове във връзка с тези Общи Условия, които могат да настъпят между Член / Клиент и ayva-beauty.com, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие.

10.3. ayva-beauty.com не е отговорен за никакви вреди, пропуснати ползи, разходи, искове или други отговорности, ако те са настъпили при неспазване на тези Общи Условия.

10.4. Всякакви спорове (изключвайки чл. 10.2.), които могат да настъпят между Член и ayva-beauty.com или неговите бизнес партньори ще бъдат решавани по взаимно съгласие. В случай, че това не е възможно, те ще бъдат отнесени до компетентния български съд в съответствие с българското законодателство.

10.5. Ако някое от условията или разпоредбите, споменати по-горе, е или бъде намерено/а за недействително/а или невалидно/а по каквато и да е причина, това няма да повлияе на действителността на останалите разпоредби.

10.6. Документът е изготвен и ще бъде тълкуван в съответствие с българското право.

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

11.1. ayva-beauty.com си запазва правото да прави промени по тези Общи Условия и всякакви промени по Интернет страницата, нейната структура и Услугите, включително промени, които биха повлияли на Интернет страницата и / или на нейното съдържание без предварително известяване на Членовете или Клиентите.

11.2. ayva-beauty.com не е отговорен за каквито и да било грешки, които могат да се появят на Интернет страницата поради всякаква причина, включително и тези причинени от промени, настройки, други, които не са направени от администратора на Интернет страницата.

11.3. ayva-beauty.com си запазва правото да публикува рекламни банери от всякакъв вид и / или връзки на която и да е част от Интернет страницата, съобразно действащото законодателство.

12. ОБРАТНА ВРЪЗКА

12.1. Ако имате някакви въпроси или предложения относно ayva-beauty.com, моля свържете се с нас на телефон (0899 633 682) от Понеделник до Петък между 10:00 и 18:30 часа, или на e-mail info@ayva-beauty.com.

12.2. Всякакви коментари, въпроси, мнения, идеи, предложения или други, касаещи Интернет страницата www.ayva-beauty.com, нейната функционалност или подобрения, ще останат собственост на "Айва Бюти" ЕООД.

Ул. Опълченска 46-48,ет.7, София

0899 633 682

info@ayva-beauty.com